Účtovníctvo jednoduché a podvojné, Žilina

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby dodavateľským spôsobom podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

Vedenie účtovníctva podľa platných zákonov Českej republiky, podľa Vašich požiadaviek.

Spoločnosť spracováva i české účtovníctvo SW POHODA - STORMWARE.

 1. Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platnej legislatívy
  • účtovanie zásob a majetku
  • sledovanie z účtovníctva a finančného modulu saldo pohľadávok a záväzkov a ostatných vydefinovaných účtov podľa požiadavky klienta
  • vedenie a evidencia DPH a spracovanie daňového priznania DPH pre štvrťročných a mesačných platiteľov
  • kniha jázd a cestovné príkazy
  • účtovanie registračnej pokladne
  • vedenie skladového hospodárstva v module účtovníctvo
  • spracovanie účtovnej závierky a príprava daňového priznania
  • vypracovanie štatistických a ostatných výkazov ( výkazníctvo )
  • spracovanie mesačných uzávierok podľa dohodnutých modulov z účtovníctva
 2. Revízie a opravy účtovníctva za minulé obdobia
 3. Spracovanie účtovníctva z príjmov zo zahraničia a z príjmov z podnikania v SR
 4. Mzdy a personalistika
  • vypracovanie prvotnej evidencie zamestnancov
  • vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások ako i rekapitulácie miezd za obdobie
  • spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do socialnej poisťovní a príslušných zdravotných poisťovní
  • mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy
 5. Ekonomické poradenstvo
  • účtovné poradenstvo
  • spracovanie metodických pokynov pre spoločnosti
  • spracovanie interných smerníc v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Zz a zákona o dani s príjmov č. 595/2003 Zz.
  • ekonomické poradenstvo
 6. Finančné poradenstvo a stratégia spoločnosti
  • finančná a účtovná strategia spoločnosti
  • interný audit spoločnosti
 7. Cielové kroky
  • plánovanie spoločnosti na všetkých úrovniach spoločnosti
  • vypracovanie výkazníctva pre manažment a analýzy krokov
 8. Outsorcing

  Našim súčastným a dlhodobým cieľom je poskytnúť zákazníkom vysoko kvalifikované služby v oblasti outsorcingu pre oblasť účtovníctva, financovania, daňového poradenstava ako i zabezpečiť kompletnú analýzu služieb ktoré hodláte zabezpečovať formou outsorcingu.

 9. Dane
  • daňové poradenstvo pre klientov
  • daňové priznania z jednoduchého ako i v podvojneho účtovníctva
  • daň z motorových vozidiel
  • DPH priznania komplexne
  • DPH dorovnanie v rámci dovozu z EU
  • DPH v rámci vývozu súhrnný výkaz
 10. Založenie obchodných spoločností každého druhu a poradenstvo

  Ponúkame bezplatnú konzultáciu, pri ktorej na základe Vaších predstáv odporúčime najvýhodnejšiu vlastnícku ako i riadiacu štruktúru spoločnosti a zodpovieme na všetky otázky ohľadne založenie spoločnosti a predmetu činnosti. Vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás.
  Spoločensku zmluvu, Živnostnenský register, Obchodný súd, Daňový úrad.
  Odovzdáme Vám všetky dokumenty a môžte začať podnikať.

  Zabezpečíme poradenstvo v oblasti finančného plánovania, daňovej a odvodovej povinnosti ako i jej optimalizácie.

Hĺbková kontrola ekonomiky

Cieľom hĺbkovej kontroly ekonomiky je analýza hospodárenia s majetkom spoločnosti a preverenie súladu skutočného stavu majetku a záväzkov so stavom evidovaným v účtovníctve spoločnosti.

Účelom kontroly je najmä zistiť efektívnosť a účelnosť procesu nakladania s majetkom spoločnosti, poukázanie na možné neekonomické rozhodnutia manažmentu spoločnosti.

Kontrola sa zameriava na nasledujúce oblasti:

 • Finančná analýza spoločnosti
 • Dodavateľsko-odberateľské vzťahy
 • Personálna a mzdová agenda
 • Analýza obchodných zmlúv spoločnosti

Výsledkom analýzy je správa, v ktorej sú stručne a jasne zhrnuté závery z kontroly a návrhy na riešenie aktuálneho stavu.

Správa má odporúčajúci charakter pre činnosť manažmentu prípadne akcionárov spoločnosti.